Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden voor Ma Jansen | Birth & Beyond

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: Ma Jansen | Birth & Beyond, gevestigd te Tubantiastraat 116, 7521 BP, Enschede, Nederland.  KvK-nummer: 837633868.
Klant: afnemer van de diensten of producten van het bedrijf.
Partijen: het bedrijf en de klant.
Diensten: alle door de ondernemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard
Producten: alle door het bedrijf geleverde producten.
Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen bedrijf en klant betreffende het verlenen van diensten door het bedrijf
Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg 

2. Diensten en producten
De diensten en producten aangeboden door Ma Jansen | Birth & Beyond, waaronder, maar niet beperkt tot:
-Doula trajecten (factuur en overeenkomst vereist).
-Consulten (factuur wordt uitgegeven na het consult; betaling binnen 14 dagen vereist).
-Workshops en evenementen inclusief auteursrechtelijk beschermde contenten
-E-books (verkrijgbaar via de webshop, betaling via Mollie –
algemene voorwaarden Mollie).

3. Herroeppingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Wanneer de klantt gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een communicatiemiddel zoals per e-mail of whatsapp. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De  klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd. In geval van een elektronisch product dient de klant zijn product te verwijderen van al zijn apparaten. 

Indien de klant na afloop van de hierboven genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

3. Content Bescherming

  • Alle inhoud verstrekt in de producten en tijdens de diensten van Ma Jansen | Birth & Beyond is auteursrechtelijk beschermd. Klanten mogen deze inhoud niet reproduceren, verspreiden of gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ma Jansen | Birth & Beyond.

4. Klachten en Geschillen

  • Klachten met betrekking tot doula-werkzaamheden kunnen worden ingediend bij de Nederlandse Beroepsvereniging Doula’s (NBVD).
  • Klachten met betrekking tot overige consulten kunnen worden ingediend bij het Collectief Alternatief Therapeuten (CAT).

5. Toepasselijk Recht

  • Deze algemene voorwaarden vallen onder de Nederlandse wetgeving en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

6. Wijzigingen in de Voorwaarden

  • Ma Jansen | Birth & Beyond behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen via de website.